NAGA Model

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Smart Area)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ลืมรหัสผ่าน..? Admin รร. สพป.รอ.2

หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ http://www.ret2.go.th
ปรับปรุงระบบโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)